Beknopte achtergrond info:

De wet van 10 mei 2015 ‘Coördinerende wet betreffende de uitvoering van de gezondheidsberoepen’ (ex-KB nr 78) stelt dat geneeskundige handelingen enkel mogen worden uitgevoerd door een arts. Artsen kunnen taken delegeren aan een van de elf paramedische beroepen waaronder MLT. Dit om te vermijden dat er mensen zonder geldig diploma werkzaam zijn in de gezondheidszorg.  Het KB 2 juni 1993 - medisch laboratorium technoloog-  definieert welke activiteiten door MLT’s mogen worden uitgevoerd.

Men beseft dat er in veel laboratoria personeel werkzaam is zonder wettelijk geschikt diploma. Om zich in orde te stellen zijn er momenteel twee oplossingen, enerzijds een voorlopige erkenning en anderzijds een derogatie.

 • Voorlopige erkenning: kon worden aangevraagd tot december 2014. Dit geeft tijd tot 2019 om bijkomende opleiding/stages te volgen om het diploma van MLT te behalen. Personen die een voorlopige erkenning hebben ontvangen kunnen zich richten tot een hogeschool die verkorte programma’s voorzien.
 • Derogatie: geeft iedereen die voor december 2010 werkzaam was in een labo de mogelijkheid om deze specifieke activiteiten te blijven uitvoeren zonder extra opleiding. 
  • Wie komt in aanmerking voor een derogatie: Iedereen die kan aantonen dat hij die handelingen al voor 2 december 2010 stelde (gedateerd attest met de periodes en de lijst van uitgevoerde handelingen, ondertekend door een bevoegd arts).
  •  Er is een probleem voor personen die na 2 december 2010 werden/worden aangeworven, als zij handelingen uitoefenen die in de lijst van het KB van 2 juni 1993 voorkomen. Dit probleem zal worden gerapporteerd aan de Minister. 

Huidige stand van zaken:

De aanwezige adviseurs van de FOD volksgezondheid en de kabinetschef van de Minister van Volksgezondheid dringen er bij de universitairen en niet-universitairen zonder geldig diploma op aan om een derogatie aan te vragen om zich voorlopig in orde te stellen, zodat we voorlopig onze activiteit legaal kunnen blijven uitvoeren. Het VVKE bestuur geeft dan ook het advies om een derogatie aan te vragen. Het is echter geen verplichting.

Voor personen die werken in een fertiliteitslabo raden de FOD vertegenwoordigers aan om voor volgende beschreven handelingen een derogatie aan te vragen:

 • Het op punt stellen en het uitvoeren van onderzoeken in vitro op stalen van menselijke oorsprong:
  • Microbiologisch onderzoek (hieronder valt capacitatie van sperma)
  • Genetisch onderzoek
 • Staalafneming en collectie van secreties en excreties met uitsluiting van invasieve handelingen 
Aanvragen kunnen ingediend worden via de website van de FOD volksgezondheid: www.sante.belgique.be

De adviseurs van het FOD volksgezondheid zijn zich bewust dat derogatie geen volledige oplossing biedt. Ze adviseren ons dan ook om een vraag te richten aan de minister om deze problematiek aan te kaarten. Enerzijds zullen ABEF en VVKE samen een brief richten aan de minister van volksgezondheid aangaande de problematiek en de belangrijke rol van universitair geschoolden in een fertiliteitslabo. Anderzijds wordt geadviseerd om vanuit de ziekenhuisdirectie de problematiek voor universitairen in klinische laboratoria algemeen  aan te kaarten bij de minister.

Door de werkgroep MLT, geadviseerd door experten uit de verschillende laboratoria,  zal een voorstel worden gedaan om het Koninklijk Besluit van 2 juni 1993 te verbreden en te verduidelijken. Waarschijnlijk zal dit voorstel een uitbreiding bevatten van de handelingen die mogen worden uitgevoerd door MLT’s. Dit voorstel zal onder de vorm van een advies naar de Minister worden verstuurd.